KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Plánování sociálních služeb

Plánování sociálních služeb

Vážení občané,

cílem obsahu těchto řádků je osvětlit Vám proces plánování sociálních služeb u nás, v Novém Jičíně. Dle § 94 odst. d) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obec může zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou dané sociální služby poskytovány. U nás v Novém Jičíně jsme se rozhodli jít cestou tzn. Komunitního plánování, které je jedním z nástrojů komunální politiky. Místní politici se ve své obci snaží zjistit, co občany trápí a následně vytvoří politický program, jehož uskutečňováním zkoušejí zlepšit život v obci, přičemž se nevyhnou stanovení priorit, které měří v závislosti na finanční a kapacitní možnosti realizace pojmenovaných potřeb. Obdobným způsobem funguje i metoda komunitního plánování sociálních služeb, která je vzhledem ke svému užšímu zaměření hlouběji promyšlená a propracovaná. Ke společnému stolu zasednou zástupci politické reprezentace v obci (zadavatel), občané (skuteční i potencionální příjemci sociálních služeb) a organizace poskytující sociální služby (poskytovatelé) a vytvoří program – komunitní plán sociálních služeb, jehož realizací se pokusí uspokojit potřeby občanů v oblasti sociálních služeb Jedná se o dlouhodobý cyklický proces aktivního zjišťování potřeb občanů daného území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů s jediným cílem, kterým je vytvoření funkčního systému sociálních a souvisejících služeb k řešení nepříznivých životních situací občanů daného území (reagujícím na skutečně zjištěné potřeby), hledání způsobů jejich uspokojení s maximálním využitím dalších zdrojů a s efektivním vynaložením veřejných prostředků.

 

Jak Komunitní plánování začalo a probíhalo?

Město Nový Jičín začalo komunitně plánovat sociální služby na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25.11.2004, a to na území samosprávného města Nový Jičín. Následně byly jmenovány čtyři pracovní skupiny (PS) – péče o rodinu, péče o seniory, péče o handicapované a péče o sociálně vyloučené. Poté byla vytvořena organizační struktura procesu komunitního plánování se stanovením kompetencí, která byla následně revidována Radou města dne 19.6.2013.

V pracovních skupinách postupně začali pracovat zástupci všech organizací poskytující sociální služby a kromě PS péče o sociálně vyloučené se podařilo zapojit i občany (uživatele, potencionální uživatele, atd.). Proces komunitního plánování postupoval pomalu, a to vzhledem k tomu, že se jednalo o novou metodu, v České republice v té době málo používanou. V průběhu let 2005 až 2006 se podařilo vydat první katalog poskytovatelů sociálních služeb, zpracovat sociálně demografickou analýzu města Nový Jičín a uskutečnit dotazníkové šetření mezi občany s cílem zjistit kvalitu a rozsah sociálních služeb poskytovaných ve městě. Následně byl počátkem roku 2007 proces přerušen. K jeho obnově došlo až v roce 2008, kdy jednotlivé pracovní skupiny zrevidovaly SWOT analýzy a na jejich základě stanovily jednotlivé cíle a opatření. Výsledkem byl dokument – „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2009 – 2011“, který schválilo zastupitelstvo města dne 3.11.2009.

Dne 7. 4. 2011 byla předložena nově zvolenému zastupitelstvu města Zpráva o rozvoji sociálních služeb, kde bylo provedeno hodnocení plnění komunitního plánu. Tato zpráva obsahovala i návrh přípravy nového komunitního plánu. Zásadní bylo stanovení období, pro které se bude plánovat (tedy léta 2012 – 2015), rozsah území, na kterém se bude plánovat (město Nový Jičín a jeho místní částí, do území nebyly zahrnuty okolní obce) a personální obsazení. V tomto případě byla potvrzena stávající organizační struktura včetně organizačního řádu, občanům a politickým stranám byla nabídnuta možnost zapojit se do činnosti některé z pracovních skupin. Této možnosti občané a zástupci některých politických stran využili.

Pracovní skupiny se na svých jednáních shodly na stejném postupu vzniku nového komunitního plánu. Jednotlivé pracovní skupiny provedly revizi stávajících SWOT analýz a následně ze slabých stránek analýz vybraly body, které převedly na cíle, které je třeba řešit (například vznik nové služby, rozšíření kapacity služby). Pracovní skupiny se rozhodly, že nebude proveden žádný průzkum mezi uživateli či veřejnosti, ale využijí znalostí a zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí s cílovými skupinami do styku, jak v rámci své pracovní činnosti, tak jako zástupci daných cílových skupin. Tak vznikl stávající Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících města Nový Jičín na léta 2012 – 2015.

 

A jak dál?

V srpnu 2012 schválila Rada města záměr podání žádosti o finanční podporu a zpracování projektu v rámci výzvy č. 97 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP Lidské zdroje a zaměstnanost „Vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/97.0005, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, ve výši 2 104 856.86 Kč.

Projekt je cílený na zvýšení místní a typové dostupnosti a kvality sociálních služeb s možností nastavené vhodné spolupráce s obcemi ve správním území obce s rozšířenou působností.

Klíčové aktivity rámci schváleného projektu jsou tvořeny:

 • vytvořením týmu k zajištění realizace projektu,
 • spoluprací s obcemi ve správním území ORP – příprava na zapojení obcí do procesu plánování,
 • vzděláváním osob zapojených do procesu komunitního plánování,
 • realizací Dnů sociálních služeb,
 • prací ve čtyřech pracovních skupinách,
 • zavedením elektronického katalogu sociálních služeb s propojením na proces dotačního řízení města,
 • zpracováním odborných analýz a sestavení nového plánu.

 

V rámci projektu jako jeden z výstupů je nadefinován vytvořený nový Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016 – 2019, rozsah území, na kterém se bude plánovat (město Nový Jičín a jeho místní částí - do území nebyly opět zahrnuty okolní obce). V rámci projektu došlo k revizi personálního obsazení pracovních skupin, revizi, volbě a jmenovaní vedoucích a zástupců vedoucích pracovních skupin, revizi struktur procesu komunitního plánování v hierarchii města, revizi a vytvoření nových strategických dokumentů tohoto procesu (Organizačního řádu a Jednacího řádu). Na základě souhlasu všech členů pracovní skupiny došlo k přejmenování Pracovní skupiny péče o sociálně vyloučené na Pracovní skupinu pro sociální začleňování.

 

V rámci probíhajícího projektu nás po odborné stránce zaštítil metodik procesu komunitního plánování, který v rámci přípravy nového Komunitního plánu navrhl postup k určení priorit v oblasti sociálních služeb v procesu komunitního plánování města Nový Jičín. V rámci přípravy tohoto procesu byli členové pracovních skupin seznámeni s následujícími podklady:

 • Analýza potřeb občanů ORP Nový Jičín v oblasti sociálních služeb – zpracováno dodavatelsky
 • Analýza potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením – zpracováno dodavatelsky
 • Zhodnocení odmítnutých zájemců o službu – vlastní materiál, využity podklady pro Finanční analýzu poskytovatelů
 • Finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb – zpracováno dodavatelsky
 • Socio-demografická analýza – vlastní materiál
 • Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb – vlastní materiál
 • Výzkum z bakalářské práce Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou – alternativa levného sociálního bydlení
 • Stávající Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2012-2015 včetně uvedených SWOT analýz jednotlivých pracovních skupin
 • SWOT analýzu stávající sítě sociálních a souvisejících služeb – zpracováno řídící skupinou
 • Znalosti a zkušenosti členů pracovních skupin, kteří přicházejí s cílovými skupinami do styku, jak v rámci své pracovní činnosti, tak jako zástupci daných cílových skupin (sociální pracovníci obcí, veřejní opatrovníci, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb)
 • Metodika k určení priorit – vlastní materiál, zpracovaný metodikem procesu KP

 

V jednotlivých pracovních skupinách byly pod vedením metodika stanoveny priority - problémy cílových skupin na základě analýzy předchozích zdrojů. Následné pracovní skupiny byly věnovány definování opatření tzn. možnostem řešení jednotlivým prioritám. Řídící skupina na svém jednání dne 19.8.2014 v rámci priorizace jednotlivých priorit – problémů vybrala napříč jednotlivými pracovními skupinami problémy, které bude řešit připravovaný KP.

Následná setkání pracovních skupin byla poté věnována rozpracování jednotlivých opatření do aktivit.

Jednotlivé cíle pracovních skupin jsou zaměřeny buď přímo na sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo se jedná o cíle – služby související. I tyto potřeby a potažmo cíle jsou neméně důležité pro rozvoj v sociální oblasti, jejich realizace bude probíhat buď přímo prostřednictvím odboru sociálních věcí, nebo budou v krocích následné  realizace předány odborům, náležícím do jejich působnosti.

Návrh připravovaného Komunitního plánu prošel veřejným připomínkováním a následně bych schvalován orgány města. Nový Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejícíh služeb města Nový Jičín na léta 2016 - 2019 schválilo na svém záříjovém zasedání v roce 2015 Zastupitelstvo města Nový Jičín. Více http://www.novyjicin.cz/komunitni-planovani/

 
 

Kalendář

< listopad 2023 >
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín