Socialní služby RSS http://socialnisluzby.novyjicin.cz/ Sun, 25 Feb 2024 20:36:49 +0100 Podpora samostatného bydlení http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/548 Wed, 11 Jan 2023 09:48:35 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/548 Pečovatelská služba Fany DK s.r.o. Pečovatelská služba - poskytována s podporou města Nový Jičín a Moravskoslezského kraje Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/547 Tue, 10 Jan 2023 12:46:45 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/547 Andělé Stromu života p. s, Terénní odlehčovací služba Strom života - kontaktní místo Hospic poskytuje Odlehčovací služby v terénní formě a jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Prostřednictvím našich služeb vytváříme čas a prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/544 Fri, 26 Apr 2019 07:10:49 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/544 Andělé Stromu života p. s, Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života - provozovna Posláním Poradny pro pečující a pozůstalé Strom života je v maximální míře poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. A to z důvodu oslabení nebo ztráty svých schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, život v sociálně znevýhodňující prostředí, nebo z jiných závažných důvodů je nutné řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění, což je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Poradenství pro pečující a pozůstalé je také ochranou před sociálním vyloučením, kdy se pozůstalí často stávají vyčleněnými osobami mimo běžný život společnosti. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/543 Fri, 26 Apr 2019 06:54:47 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/543 Terénní hlídání Registrovaná sociální služba - odlehčovací služby ve formě terénní a ambulantní pro soby ve věku 6-26 let. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/542 Tue, 23 Apr 2019 09:38:50 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/542 Pečovatelská služba § 40 Pečovatelská služba (1) Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/541 Thu, 18 Apr 2019 11:44:57 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/541 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. služba je poskytována bezplatně, odbornými poradci. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/538 Mon, 15 Apr 2019 18:47:13 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/538 Občanská poradna Nový Jičín Jedná se o sociální službu poskytovanou se zaměřením na osoby, které se dostaly do obtížné životní situace a nedokáží už ji řešit vlastními silami. Služba je bezplatná. Cílem poradny je informovaný uživatel, který ví, jaké má možnosti řešení své nepříznivé sociální situace, je v ní zorientován a aktivně se na jejím řešení podílí. Poradna se zaměřuje zejména na tyto oblasti: sociální pomoc, pracovně právní vztahy, zaměstnanost, bydlení, rodinu a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhradu škody, finanční a rozpočtovou problematiku spojenou se zadlužením, ochranou spotřebitele. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/537 Mon, 15 Apr 2019 18:34:57 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/537 Osobní asistence Novojičínsko Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/536 Mon, 15 Apr 2019 18:14:00 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/536 Chráněné bydlení Sedlnice Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu. V chráněném bydlení službu zajišťují asistenti, kteří pomáhají vést uživatelům této služby plnohodnotný a přiměřeně aktivní život, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Individuálně podporují klienty v začleňování do běžného života a v osvojování pracovních, osobních a společenských návyků. Důraz je zde kladen na rozvoj samostatnosti uživatelů a využívání běžných a návazných služeb. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/532 Tue, 30 Aug 2016 06:35:56 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/532 Charitní dům bl. Matky Terezy - nízkoprahové denní centrum Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat pomoc a podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé sociální situaci a podporovat je, ve snaze tuto situaci řešit. Součástí pomoci a podpory je také snižování rizik, které plynou ze života na ulici. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/528 Mon, 08 Aug 2016 09:11:02 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/528 Odlehčovací terénní služba - ITY, z.s. Naše služby jsou určeny osobám s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či tělesným handicapem, rodičům pečující o tyto děti a osoby a rodinám a osobám pečující o děti v pěstounské péči. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/525 Mon, 12 Oct 2015 18:03:42 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/525 Odlehčovací služba - ITY, z.s. Naše služby jsou určeny osobám s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či tělesným handicapem, rodičům pečující o tyto děti a osoby a rodinám a osobám pečující o děti v pěstounské péči. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/518 Mon, 14 Sep 2015 08:25:59 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/518 RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace sociální rehabilitace = první krok k samostatnosti - k samostatnému bydlení - k získání zaměstnání „KAŽDÝ MŮŽE RŮST“ http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/515 Fri, 21 Aug 2015 18:31:56 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/515 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - DOMINO cz, o.p.s. Terénní a ambulantní formou poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, s cílem zmírnit dopady jejich nepříznivé sociální situace a zvýšit jejich možnosti na uplatnění se ve společnosti. Poskytovanými aktivitami umožnit těmto rodinám osvojení si životních a výchovně vzdělávacích kompetencí, motivovat a aktivizovat je k překonání tíživého období a k upevňování vzájemných vztahů. Služba, při níž se rodiče na řešení problému spolupodílejí, napomáhá při zkvalitňování jejich života a zapojení se do společnosti. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/514 Fri, 20 Mar 2015 13:12:59 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/514 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/510 Mon, 06 Oct 2014 07:40:38 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/510 Denní stacionář Domovinka Nebuďte doma sami, buďte raději s námi! http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/508 Tue, 09 Sep 2014 13:11:29 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/508 Odlehčovací služba Pohoda Posláním odlehčovací služby Pohoda Pečovatelské služby Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/507 Tue, 09 Sep 2014 13:10:59 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/507 Chráněné bydlení Nový Jičín Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu. V chráněném bydlení službu zajišťují asistenti, kteří pomáhají vést uživatelům této služby plnohodnotný a přiměřeně aktivní život, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Individuálně podporují klienty v začleňování do běžného veřejného života a v osvojování pracovních, osobních a společenských návyků. Důraz je zde kladen rozvoj samostatnosti uživatelů a využívání běžných a návazných služeb. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/505 Thu, 04 Sep 2014 08:21:32 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/505 Sociální rehabilitace - KAFIRA o.p.s., Nový Jičín Sociální rehabilitace je realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ambulantně (ve středisku) a v terénu, v rámci celého Moravskoslezského kraje. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/504 Thu, 04 Sep 2014 07:00:09 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/504