Socialní služby RSS http://socialnisluzby.novyjicin.cz/ Wed, 23 Jan 2019 00:00:14 +0100 Charitní dům bl. Matky Terezy - nízkoprahové denní centrum Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat pomoc a podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé sociální situaci a podporovat je, ve snaze tuto situaci řešit. Součástí pomoci a podpory je také snižování rizik, které plynou ze života na ulici. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/528 Mon, 08 Aug 2016 09:11:02 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/528 Odlehčovací terénní služba - ITY, z.s. Naše služby jsou určeny osobám s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či tělesným handicapem, rodičům pečující o tyto děti a osoby a rodinám a osobám pečující o děti v pěstounské péči. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/525 Mon, 12 Oct 2015 18:03:42 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/525 Odlehčovací služba - ITY, z.s. Naše služby jsou určeny osobám s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním či tělesným handicapem, rodičům pečující o tyto děti a osoby a rodinám a osobám pečující o děti v pěstounské péči. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/518 Mon, 14 Sep 2015 08:25:59 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/518 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - DOMINO cz, o.p.s. Terénní a ambulantní formou poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace, s cílem zmírnit dopady jejich nepříznivé sociální situace a zvýšit jejich možnosti na uplatnění se ve společnosti. Poskytovanými aktivitami umožnit těmto rodinám osvojení si životních a výchovně vzdělávacích kompetencí, motivovat a aktivizovat je k překonání tíživého období a k upevňování vzájemných vztahů. Služba, při níž se rodiče na řešení problému spolupodílejí, napomáhá při zkvalitňování jejich života a zapojení se do společnosti. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/514 Fri, 20 Mar 2015 13:12:59 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/514 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/510 Mon, 06 Oct 2014 07:40:38 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/510 Denní stacionář Domovinka Nebuďte doma sami, buďte raději s námi! http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/508 Tue, 09 Sep 2014 13:11:29 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/508 Odlehčovací služba Pohoda Posláním odlehčovací služby Pohoda Pečovatelské služby Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/507 Tue, 09 Sep 2014 13:10:59 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/507 Sociální rehabilitace - KAFIRA o.p.s., Nový Jičín Sociální rehabilitace je realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ambulantně (ve středisku) a v terénu, v rámci celého Moravskoslezského kraje. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/504 Thu, 04 Sep 2014 07:00:09 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/504 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním (zrakovým postižením) http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/502 Wed, 03 Sep 2014 08:17:47 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/502 Odborné sociální poradenství http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/500 Wed, 03 Sep 2014 07:13:20 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/500 Osobní asistence Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/496 Fri, 29 Aug 2014 11:14:48 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/496 Občanská poradna Nový Jičín Poslání Posláním Občanské poradny Nový Jičín je bezplatně podporovat uživatele prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka, v tom aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/495 Fri, 29 Aug 2014 11:14:17 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/495 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. služba je poskytována bezplatně, odbornými poradci. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/494 Fri, 29 Aug 2014 11:12:43 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/494 Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům Posláním sociální služby Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům je osobám bez domova nabídnout jistotu zázemí, pomoci jim samostatně řešit jejich nepříznivou životní situaci a poskytnout příležitost k začlenění do společnosti. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/491 Thu, 28 Aug 2014 13:09:57 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/491 Noclehárna - CHARITNÍ DŮM BL.MATKY TEREZY Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě bl. Matky Terezy v Novém Jičíně je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/490 Thu, 28 Aug 2014 13:00:16 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/490 Poradenství a podpora - RAIN MAN, spolek rodičů a přátel dětí s autismem RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem působí od roku 2000 v Moravskoslezském kraji a sdružuje rodiče a odborníky pomáhajících profesí (pedagogy, vychovatele, ředitele speciálních mateřských, zvláštních, pomocných škol a sociálních zařízení, klinické i poradenské psychology, psychoterapeuty a sociální pracovníky), studenty ale i ty, kteří chtějí „jen“ přispět svými možnostmi lidem s poruchou autistického spektra ke zlepšení kvality jejich života. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/489 Thu, 07 Aug 2014 08:30:06 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/489 Podané ruce - osobní asistence Osobní asistence - je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které kvůli snížené soběstačnosti z důvodu svého zdravotního omezení (zejména z důvodů duševního onemocnění, tělesného, mentálního, kombinovaného a smyslového postižení) nebo věku potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů péče o sebe. Služba se poskytuje bez věkového a časového omezení, až 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, v přirozeném sociálním prostředí klientů při činnostech, které klient vyžaduje a není schopen sám zvládnout. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/486 Tue, 05 Aug 2014 07:11:02 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/486 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Bunkr Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/485 Wed, 23 Jul 2014 08:45:30 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/485 Denní stacionář Škola života Registrovaná ambulantní služba dle §46, zákona č.108/2006 Sb. http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/482 Fri, 18 Jul 2014 07:38:56 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/482 Odborné sociální poradenství - Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna Nový Jičín Manželská a předmanželská poradna v Novém Jičíně byla pro veřejnost otevřena v listopadu 1974. Zřizovatelem byl tehdejší okresní národní výbor. Od svého založení funguje nepřetržitě, jen několikrát změnila místo působiště a také název. Od 1. ledna 2003 je poradna detašovaným pracovištěm Centra psychologické pomoci, p. o. P O S L Á N Í Pomáháme formou odborného sociálního poradenství lidem, kteří pociťují (vnímají) svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako obtížnou (nepříznivou) a chtějí ji porozumět, změnit nebo řešit. ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY - odbornost a kvalita služeb - služby jsou poskytovány pouze odborně vzdělanými psychology, manželskými a rodinnými poradci, speciálními pedagogy, terapeuty, sociálními pracovnicemi - anonymita klienta – svým klientům dokážeme zajistit anonymitu - mlčenlivost - veškeré informace jsou chráněny v souvislosti s povinností mlčenlivosti - důvěra a bezpečí - služby poskytujeme v atmosféře důvěry a bezpečí pro klienta - respektujeme svobodnou volbu klienta - klient se k návštěvě poradny rozhoduje samostatně, nepotřebuje žádná doporučení - flexibilita - dle potřeb klienta může být poradenský proces měněn, doplňován, redukován, aktualizován - komunikaci přizpůsobujeme klientovi – komunikace s klientem je vedena v jemu srozumitelné úrovni; minimalizujeme užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/481 Wed, 16 Jul 2014 06:53:53 GMT http://socialnisluzby.novyjicin.cz/default/default/481