KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Bydlení  »  Domov pro osoby se zdravotním postižením - KARMEL Tichá

Domov pro osoby se zdravotním postižením - KARMEL Tichá



SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby (s mentálním nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace, a to v takových podmínkách, které se co možná nejvíce blíží přirozenému sociálnímu prostředí a zachovávají sociální vazby s okolním prostředím. V naší službě usilujeme o co nejvyšší repekt ke klientům, ochranu jejich práv a svobod, vycházíme z jejich individuálních přání a potřeb.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ve službě s ubytováním

BEZBARIÉROVOST

NE

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Cílem služby je:

-  dosáhnout optimální osobní rozvoj a seberealizaci klienta s ohledem na stupeň postižení, věkové a charakterové zvláštností
-  následné udržení schopností a dovedností, a to pokud možno co nejdéle (tj. dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti na službě)
-  vytvořit příjemný, podnětný a bezpečný domov
-  aktivně využívat volný čas a kativizovat klienta do běžného života
-  rozvíjet či zachovat přirozené mezilidské vztahy
-  podporovat klienta při uplatňování základních lidských práv

Naplnění hlavního cíle naší služby má klientům umožnit:
-  vést v maximální možné míře samostaný život v rámci naší služby, či v jiném prostředí s obdobnou mírou podpory
- popř. umožnit přesun do jiného vhodného prostředí s menší mírou nutné podpory (např. do služby "chráněného bydlení")

Obsahem služby je:

-  Poskytování trvalého ubytování
-  Poskytnutí celodenní stravy
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
-  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
-  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností
-  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-  Sociálně terapeutické činnosti
-  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Cílová skupina:

Okruh osob, kterým jsou služby určeny tvoří mladí dospělí a dospělí s mentálním postižením a kombinovaným postižením, a to především s poruchami autistického spektra.
a) osoby s mentálním postižením středně těžkého až těžkého stupně, a to především s přidruženou poruchou autistického spektra
b) osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením a s přidruženým tělesným postižením, které však zvládnou pomocí kompenzační pomůcky překonat architektonické překážky v místě poskytování služeb
-  osoby s mentálním postižením s přiduženým smyslovým postižením, které není pro poskytování služby omezující
- osoby nevyžadující ošetřovatelskou péči a denní lékařskou péči

Věková struktura:
- dospělí od 18 let
pro nově příchozí klienty je stanovena horní věková hranice 45 let, pro stávající klienty není horní věková hranice stanovena


Domov je koedukovaným zařízením - pro muže i ženy.
Domov je zcela bariérový - bez výtahu, se schodišti.
Kapacita zařízení je 10 míst.

Zásady poskytovaných sociálních služeb:

1.  Podpora a nezbytná míra péče
Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.

2.  Zapojování klienta do spolurozhodování
Klient se může individuálně i ve skupině ostatních podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách o svém vlastním životě a pracovníci mu aktivně nabízí možností. Je respektován jeho názor.

3.  Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko
Pracovníci při poskytování služeb dbají, aby byla zajištěna ochrana práv klientů a aby tato práva byla maximálně naplňována. Podle potřeby pmáhají při prosazování práv klienta.Úkolem však není odstranit všechna rizika, který z thoh vyplývají, ale minimalizovat je na přijatelnou míru. 

4.  Rovné podmínky pro všechny klienty
Systém poskytování sociální služby dává všem stejné příležitostí a přistupuje spravedlivě ke všem klientům.

5.  Individualizovaný podpora klienta
Každý klient má služby poskytovány na základě dohodnutých individuálních potřeb. Tyto potřeby jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci. Pracovníci respektují individualitu každého klienta.Práci s kliewntem přizpůsobují jeho tempu a schopnostem. Hledají pro klienta nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Každý klienta pracuje společně se svým klíčovým pracovníkem na IP. Rozvrhy činností, režim dne, pravidla pro poskytoanou službu, pravidla pro podání a vyřizování stížností, zápisy z porad klientů jsou přístupné všem klientům a vypracované ve formě, která je pro ně srozumitelná.

6.  Zamezení sociálnímu vyloučení klienta
Poskytované služby směřují k zapojení klienta do života ve společnosti, klient je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7.  Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech
Poskytované služby jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišností klienta, například na jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě, apod.

8.  Týmová spolupráce
Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných pracovníků střediska, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

9.  Odpovědnost pracovníků
Role jednotlivých zaměstannců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

10.  Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
Poskytovatel služeb garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, kalde důraz na další vzdělávání zaměstananců a pravidelné hodnocení zaměstananců i poskytovaných služeb.

11.  Transparentnost při poskytování služeb
Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ni zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskuzi, tak i veřejnou kontolu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Bydlení

Info

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Volný čas

Věkové skupiny

15-26 let mladí dospělí

27-64 produktivní věk

OSTATNÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

- Sociálně terapeutické dílny - EFFATHA Nový Jičín

- Poradna rané péče MATANA

- Denní stacionář - EDEN Nový Jičín

- Chráněné bydlení - ARCHA Nový Jičín

- RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

KONTAKTNÍ ÚDAJE


POSKYTOVATEL SLUŽBY

Slezská diakonie


Slezská diakonie

Právní forma: Církevní organizace

IČO: 65468562

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka

Na Nivách 7

Český Těšín 737 01


Tel.:558 764 333

E-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz

Web: www.slezskadiakonie.cz




Kalendář

< září 2023 >
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín