KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Menší písmo Normální písmo Velké písmo
Úvod  »  Osoby zdravotně postižené  »  Bydlení  »  Domov se zvláštním režimem - Domov Duha

Domov se zvláštním režimem - Domov DuhaSOCIÁLNÍ SLUŽBA

Našim posláním je umožnit lidem s demencí prožívat důstojný život v bezpečném prostředí, který už nezvládají ve svém domácím prostředí z důvodu nemoci, věku a ztrátě soběstačnosti. Zajišťujeme celodenní péči (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Usilujeme o kvalitu života každého člověka, ke kterému přistupujeme s úctou a s respektem jeho jedinečnosti.

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ve službě s ubytováním

BEZBARIÉROVOST

ANO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLUŽBY

Cílová skupina služby

Osoby a senioři (osoby ve věku 55 let a více), kteří vzhledem ke svému onemocnění Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či jinými typy demence potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci.

 Název zařízení a místo poskytování:          Domov Duha, příspěvková organizace

Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Kapacita

°         domov se zvláštním režimem - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín – 95 uživatel

kapacita celkem 95

Zájemce o službu můžeme odmítnout (můžeme s ním odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby), pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny služby (Je schopen za pomoci rodiny či jiné dostupné služby žít ve svém domácím prostředí. Potřeby zájemce nejsme v naší službě schopni zajistit, protože potřebuje jiný druh sociální služby.; aj.

 • pro zájemce nemáme volné místo

 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování nepřetržité péče ve zdravotnickém či jiném specializovaném zařízení (hospic, léčebna pro dlouhodobě nemocné, aj.

 • zájemce není schopen pobytu v zařízení služby z důvodu akutní infekční nemoci

 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy (schizofrenie, organická duševní porucha, porucha osobnosti, mentální retardace, popř. jiné) závažným způsobem narušovalo soužití s ostatními

 • zájemce má úplnou  hluchotu nebo slepotu a potřebuje specializovanou odbornou podporu a pomoc, kterou nejsme schopni v naší službě zajistit

Rozsah činnosti poskytované sociální služby dle §50 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Domov se zvláštním režimem:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

      dále zajišťujeme

 • zdravotní péči
 • základní sociální poradenství
 • fakultativní činnosti
 • dopravu
 • telefonní služby
 • další
 • duchovní služby
 • zooterapii (rehabilitační metoda s podporou a pomocí zvířat)
 • nákupy
 • masáže
 • služby kadeřnice, holiče a pedikérky (ty využívají uživatelé, kteří nemohou využívat služby v přirozeném prostředí)
 • revize elektrického spotřebiče (jehož vlastníkem je uživatel a používá jej v prostorách zařízení)

Zásady služby

Úcta, respekt, důstojnost a ochrana práv

K uživatelům přistupujeme s úctou.

Uvědomujeme si a respektujeme jedinečnost každého uživatele, kterému službu poskytujeme podle jeho potřeb.

Dbáme o důstojné podmínky pro život uživatelů.

Chráníme práva uživatelů a v případě potřeby jim napomáháme práva realizovat (právo na důstojný život; právo na svobodnou volbu s ohledem na jeho bezpečí; právo na osobní svobodu a svobodu pohybu s ohledem na jeho bezpečí; právo na soukromí; právo na nedotknutelnost; právo na osobní, rodinný a partnerský život; právo na přiměřené riziko; aj.).

 Bezpečí

Dbáme na bezpečí uživatele. Chráníme ho před jednáním, které je pro něj nebezpečné a ohrožující.

 Přirozenost

Dbáme o vytváření přirozeného prostředí, a to prostorem (vybavením (rovněž uživatele podporujeme v dovybavení svého pokoje věcmi a předměty ze svého domova), malbou, výzdobou), aktivitami (nabídku přizpůsobujeme činnostem běžným v přirozeném prostředí), způsobem poskytované péče v návaznosti na dosavadní způsob života uživatele (jeho zvyklostí, návyků, zájmů a způsobu trávení dne).

 Týmová spolupráce

Pracujeme týmově, abychom individuální potřeby uživatele zajistili co nejlépe.

Vážíme si spolupráce rodiny uživatele a dobrovolníků, která významně přispívá k pohodě a pozitivnímu naladění uživatele.

 Zapojení do komunity a života společnosti

Napomáháme uživatelům využívat služby v přirozeném prostředí, jezdit za zábavou.

Zprostředkovat uživatelům informace ze života společnosti.

 

Cíle služby

Zachovat zvyklosti uživatelů a navázat na jejich dosavadní způsob života

Pomáhat uživatelům trávit den způsobem, na který byli zvyklí.

Nabídku aktivit přizpůsobovat zájmům, schopnostem uživatelů a přirozeným aktivitám, které znají a běžně se jimi bavili/zabývali ve svém přirozeném/domácím prostředí.

 Přizpůsobit službu potřebám a přání uživatelů

Poskytovat individuální pomoc uživatelům a podporovat jejich schopnosti (pomáhat uživateli pouze v oblasti a v takové míře, kterou už sám nezvládne, aby nedocházelo k přepečovávání a ztrátě jejich dosavadních schopností).

U uživatelů se změnou v oblasti vnímání, pohybu a komunikace pracovat s konceptem Bazální stimulace a dalšími metodami (trénink paměti, reminiscence, zooterapie, aj.).

Průběžně službu vybavovat potřebnými pomůckami a přizpůsobovat ji individuálním potřebám uživatelů.

 Zajistit uživatelům bezpečné, příjemné a podnětné prostředí pro bydlení a trávení svého času

Umožnit uživatelům a napomáhat jim dovybavit si svůj prostor pro bydlení podle sebe a svých potřeb.

Prostředí služby doplnit o prvky pomáhající uživatelům v prostorové a časové orientaci.

Prostředí služby přizpůsobit bezpečnému pohybu uživatelů s ohledem na jejich právo svobodného pohybu.

Pomáhat uživatelům měnit své prostředí (pokoj, společné prostory, zahrada, přirozené prostředí, aj.).

 Podpořit a rozvíjet u uživatelů vztahy s rodinou, známými a blízkým světem

Podporovat spolupráci s rodinou, zapojovat je do poskytování péče o své blízké. Umožnit rodině a známým neomezeně své blízké (uživatele) navštěvovat a trávit s nimi společné chvíle.

Udržovat kontakt s přirozeným prostředím.

Udržovat vazby s místem dřívějšího bydliště a sousedy (pomáhat jim navštěvovat místa, zprostředkovat informace prostřednictvím zpravodajů, aj.).

 Poskytovat službu na odborné úrovni

Dbát na pravidelné vzdělávání pracovníků, vycházející z potřeb uživatelů, služby a jednotlivých pracovníků.

Pracovní tým obsazovat lidmi s odpovídajícím osobnostním a profesním vybavením potřebným pro danou pozici.

 

Popis prostředí

služba domov se zvláštním režimem v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Zařízení, ve kterém je sociální služba provozována, se nachází na okraji města Nového Jičína v části Dolní Předměstí. Vlastníkem budovy, ve které se služba nachází, je Moravskoslezský kraj. Jedná se o třípodlažní budovu na zastavěné ploše 1.550 m2. Jedná se o budovu v běžné zástavbě. V suterénu budovy se nachází prádelna a údržba, v přízemí je zázemí pro kuchyň a šatny zaměstnanců, zázemí pro administrativu je ve druhém patře domova. Ve vstupní hale zařízení je zřízena služba recepce. Zařízení se nachází v blízkosti zastávky MHD s dobrou obslužností a návazností služeb. K objektu patří i rozlehlá zahrada (5446 m2) umístěna v poklidné části zařízení sloužící pro odpočinek uživatelů. Součástí zahrady je okrasná vegetace – živé ploty, keře a stromy, dřevěné pergoly, houpačky, zahradní posezení a králíkárna.

Úhrada za poskytované činnosti

Ubytování

služba domov se zvláštním režimem v místě poskytování - Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Počet

lůžek

Popis pokoje

Cena v Kč na den

1

základní   vybavení

153,- Kč

2

základní   vybavení

133,- Kč

2

základní   vybavení nad 20 m2

138,- Kč

 

Strava

°         strava racionální (běžná)                    154,-Kč/1 den

°         strava šetřící                                       154,-Kč/1 den

°         strava diabetická                                 154,-Kč/1 den

°         strava diabetická šetřící                      154,-Kč/1 den

°         strava diabetická při apl. inzulínu        162,-Kč/1 den

V případě stravy formou PEG s příkrmem bude účtována pouze částka za odebraný druh stravy (např. uživatel odebírá pouze oběd, bude účtována částka 63,-Kč). Specifikace odebraného druhu stravy u daného uživatele bude sjednána ve smlouvě o poskytnutí sociální služby popř. v dohodě o změně smlouvy.

 

Péče

je hrazena ve výši přiznaného stupně příspěvku na péči.

 

Fakultativní činnosti

°         doprava                                              9,-Kč/1 km

°         telefonní služby                                 dle skutečných nákladů

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby zdravotně postižené

Potřeby

Bydlení

Jiná potřeba

Péče o osobu a domácnost

Psychická podpora

Věkové skupiny

65-84 senioři

CENA SLUŽBY

1 lůžkový pokoj/den - strava 154,-Kč, ubytování 153-156,-Kč, 2 lůžkový pokoj/den - strava 154,-Kč, ubytování 133-148,-Kč

OSTATNÍ INFORMACE

- Webové stránky Domova Duha

- Webové stránky Moravskoslezského kraje

- Webové stránky Asociace poskytovatelů sociálních služeb

- Webové stránky Dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Domov Duha, příspěvková organizace


Domov Duha, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 48804886

Mgr. Dana Jančálková

Hřbitovní 1128/41

Nový Jičín 74101


Tel.:556 709 033

Mobil: 603 572 491

E-mail: reditel@domovduha.cz

Web: www.domovduha.cz
Kalendář

< únor 2024 >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

Komunitni plánování rozvoje sociálních služeb Nový Jičín